29 Ocak 2009 Perşembe

5018_sorular

1. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Ankara Büyükşehir Belediyesi
D) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü


2. 5018 sayılı Kanun’a göre merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?

A) Makroekonomik göstergelerin ve bütçe bü-yüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmesiyle
B) Orta vadeli mali planın Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla
C) Orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesiyle
D) Bütçe çağrısının Resmî Gazete’de yayım-lanmasıyla


3. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu idareleri merkez teşkilatı harcama yetkililerinin, merkez dışı birimlere ödenek göndermek amacıyla düzenle-dikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödenek gönderme belgesi
B) Gönderme emri belgesi
C) Harcama talimatı
D) Ödeme emri belgesi


4. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler hangi sıraya göre ödenir?

A) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre
B) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre
C) Tutar itibariyle büyüklük sırasına göre
D) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre


5. 5018 sayılı Kanun’a göre mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Başbakanlık
B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay
D) Kamu idareleri


6. 5018 sayılı Kanun’a göre dış denetim kim tarafından gerçekleştirilir?

A) Maliye Bakanlığı
B) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
C) Sayıştay
D) Ombudsman


7. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçe ödeneklerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakan-lığına gönderir.
B) Kamu idareleri bütçelerinde yer alan ödenek-lerin üzerinde harcama yapamaz.
C) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik ku-rumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.
D) Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.


8. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı taşınmaz mallar, aşağıdaki yön-temlerden hangisiyle edinilemez?

A) Finansal kiralama
B) Forfaiting
C) Satınalma
D) Kamulaştırma


9. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi yüklenicilere bütçe dışı avans verilmesinin şartlarından değildir?

A) Sözleşmelerinde hüküm olması
B) Teminat alınması
C) Yüklenme tutarının %30’unu geçmemesi
D) Bakanlar Kurulu Kararı alınması


10. 5018 sayılı Kanun’a göre her mutemet, ön öde-melerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı bel-geleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması hâlinde hangi sürede muhasebe yetkilisine ver-mek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür?

A) Kredilerde üç ay, avanslarda bir ay
B) Kredilerde bir ay, avanslarda üç ay
C) Kredilerde ve avanslarda bir ay
D) Kredilerde ve avanslarda üç ay


11. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçelerde öngörülme-yen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?

A) Tamamlayıcı ödenek
B) Ek ödenek
C) Yedek ödenek
D) Özel ödenek


12. 5018 sayılı Kanun’a göre bir yıla ait mali istatis-tikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güve-nilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi birim tarafından değerlendirilir?

A) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay Başkanlığı
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı


13. 5018 sayılı Kanun’a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur

A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi


14. 5018 sayılı Kanun’a göre, iç denetimin tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İdare faaliyetlerine değer katar ve geliştirir.
B) İdareye rehberlik yapar
C) Nesnel güvence sağlar ve danışmanlık yapar.
D) Ceza kovuşturması yapar


15. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu zararı oluştur-mamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, ne kadar para cezası verilir?

A) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat da-hil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar
B) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat da-hil yapılan bir aylık brüt ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar
C) En yüksek Devlet memuru aylığının net tuta-rının iki katı tutarına kadar
D) En yüksek Devlet memuru aylığının brüt tuta-rının iki katı tutarına kadar


16. 5018 sayılı Kanun’a göre İç Denetim Koordinas-yon Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Başbakanlığa
B) Sayıştay Başkanlığına
C) Maliye Bakanlığına
D) Cumhurbaşkanlığına


17. 5018 sayılı Kanun’a göre veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanların dışında, zorunluluk hâllerinde kamu idarelerinin görevli personeli arasından muhasebe yetkilisi mutemetleri kim tarafından görevlendirilir?

A) Muhasebe yetkilisi
B) Harcama yetkilisi
C) Üst yönetici
D) Gerçekleştirme görevlisi


18. 5018 sayılı Kanun’a göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?

A) Maliye Bakanlığı
B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
C) Yüksek Planlama Kurulu
D) Bakanlar Kurulu


19. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden biri değildir?

A) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
B) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
C) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
D) Türkiye İstatistik Kurumu


20. 5018 sayılı Kanun’a göre örtülü ödeneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başbakanlık bütçesinde yer alır.
B) İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alabilir.
C) Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde yer alabilir
D) Bütçelerde bu ödeneğe kesinlikle yer verilmez, gizlidir


21. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun’da sayılan bütçe ilkeleri arasında yer almaz?

A) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir.
B) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır
C) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.
D) Bütçelerde ödenekler, belirli amaçları ger-çekleştirmek üzere tahsis edilir.


22. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Ankara Büyükşehir Belediyesi
D) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

23. 5018 sayılı Kanun’a göre merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?

A) Makroekonomik göstergelerin ve bütçe bü-yüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmesiyle
B) Orta vadeli mali planın Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla
C) Orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesiyle
D) Bütçe çağrısının Resmî Gazete’de yayım-lanmasıyla

24. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu idareleri merkez teşkilatı harcama yetkililerinin, merkez dışı birimlere ödenek göndermek amacıyla düzenle-dikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödenek gönderme belgesi
B) Gönderme emri belgesi
C) Harcama talimatı
D) Ödeme emri belgesi

25. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler hangi sıraya göre ödenir?


A) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre
B) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre
C) Tutar itibariyle büyüklük sırasına göre
D) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre

26. 5018 sayılı Kanun’a göre mali saydamlığın sağ-lanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


A) Başbakanlık B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay D) Kamu idareleri

27. 5018 sayılı Kanun’a göre dış denetim kim tara-fından gerçekleştirilir?


A) Maliye Bakanlığı
B) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
C) Sayıştay
D) Ombudsman

28. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçe ödeneklerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakan-lığına gönderir.
B) Kamu idareleri bütçelerinde yer alan ödenek-lerin üzerinde harcama yapamaz.
C) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik ku-rumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.
D) Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.

29. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı taşınmaz mallar, aşağıdaki yön-temlerden hangisiyle edinilemez?


A) Finansal kiralama B) Forfaiting
C) Satınalma D) Kamulaştırma

30. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi yüklenicilere bütçe dışı avans verilmesinin şartlarından değildir?


A) Sözleşmelerinde hüküm olması
B) Teminat alınması
C) Yüklenme tutarının %30’unu geçmemesi
D) Bakanlar Kurulu Kararı alınması

31. 5018 sayılı Kanun’a göre her mutemet, ön öde-melerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı bel-geleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması hâlinde hangi sürede muhasebe yetkilisine ver-mek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür?

A) Kredilerde üç ay, avanslarda bir ay
B) Kredilerde bir ay, avanslarda üç ay
C) Kredilerde ve avanslarda bir ay
D) Kredilerde ve avanslarda üç ay

32. 5018 sayılı Kanuna göre, taşınır ve taşınmaz mal işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarele-rinin edindiği taşınmazlar tapu sicilinde Ha-zine adına tescil olunur.
B) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarele-rinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.
C) Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması hâlinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.
D) Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetle-rinde kullanılacağına ve amacına uygun kul-lanılmaması hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla ta-şınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir.

33. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçelerde öngörülme-yen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?


A) Tamamlayıcı ödenek
B) Ek ödenek
C) Yedek ödenek
D) Özel ödenek

34. 5018 sayılı Kanun’a göre bir yıla ait mali istatis-tikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güve-nilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi birim tarafından değerlendirilir?

A) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay Başkanlığı
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

35. 5018 sayılı Kanun’a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakiler-den hangisi yoktur?


A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi

36. 5018 sayılı Kanun’a göre, iç denetimin tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İdare faaliyetlerine değer katar ve geliştirir.
B) İdareye rehberlik yapar.
C) Nesnel güvence sağlar ve danışmanlık yapar.
D) Ceza kovuşturması yapar.

37. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu zararı oluştur-mamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerin-deki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, ne kadar para cezası verilir?

A) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat da-hil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar
B) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat da-hil yapılan bir aylık brüt ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar
C) En yüksek Devlet memuru aylığının net tuta-rının iki katı tutarına kadar
D) En yüksek Devlet memuru aylığının brüt tuta-rının iki katı tutarına kadar

38. 5018 sayılı Kanun’a göre İç Denetim Koordinas-yon Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Başbakanlığa
B) Sayıştay Başkanlığına
C) Maliye Bakanlığına
D) Cumhurbaşkanlığına

39. 5018 sayılı Kanun’a göre veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanların dışında, zorunluluk hâllerinde kamu idarelerinin görevli personeli arasından muhasebe yetkilisi mutemetleri kim tarafından görevlendirilir?


A) Muhasebe yetkilisi
B) Harcama yetkilisi
C) Üst yönetici
D) Gerçekleştirme görevlisi


40. 5018 sayılı Kanun’a göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?


A) Maliye Bakanlığı
B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
C) Yüksek Planlama Kurulu
D) Bakanlar Kurulu

41. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerin-den biri değildir?


A) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
B) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
C) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
D) Türkiye İstatistik Kurumu

42. 5018 sayılı Kanun’a göre örtülü ödeneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Başbakanlık bütçesinde yer alır.
B) İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alabilir.
C) Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde yer alabilir.
D) Bütçelerde bu ödeneğe kesinlikle yer veril-mez, gizlidir.

43. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun’da sayılan bütçe ilkeleri arasında yer almaz?


A) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir.
B) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlan-ması esastır.
C) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edil-memesi esastır.
D) Bütçelerde ödenekler, belirli amaçları ger-çekleştirmek üzere tahsis edilir.

44. 5018 sayılı Kanun’a göre ödenek aktarmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Personel giderleri tertiplerinden diğer tertip-lere aktarma yapılamaz.
B) Aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz.
C) Yedek ödenek tertibinden diğer tertiplere ak-tarma yapılamaz.
D) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertipler-den diğer tertiplere aktarma yapılamaz.

41. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir?


A) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
B) Telekomünikasyon Kurumu
C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
D) Sermaye Piyasası Kurulu

45. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi kamu zararının belirlenmesinde esas alınmaz?


A) Mevzuatında öngörülmediği hâlde ödeme yapılması
B) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması
C) Mal alınmadan, iş yaptırılmadan ödeme yapıl-ması
D) İş, mal veya hizmetin tahmini bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması


Hiç yorum yok: